Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu: „Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO - obszar III- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU :
Wsparcie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez organizację dodatkowych zajęć w zakresie kompetencji kluczowych, w tym w miejscach edukacji bezpośredniej; wykorzystania innowacyjnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych; kompetencji informatycznych oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach tego projektu w naszej szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia.

Dla klas I – III:
- rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne
- rozwijające umiejętność uczenia się
- kształtujące kompetencje społeczne
- wykorzystujące metodę eksperymentu w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych
- rozwijające kompetencje informatyczne

Dla klas IV – VI:
- rozwijające umiejętność uczenia się
- kształtujące kompetencje społeczne
- zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla klas IV

W grudniu byliśmy na wycieczkach edukacyjnych w dwóch grupach. Jedna odwiedziła Krasiejów, druga Opole. Obie uczestniczyły w warsztatach naukowych, które kształciły w/w kompetencje. Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w zajęciach eksperymentalnych, prowadzonych przez animatorów. Warsztaty realizowane były w pracowniach Zaczarowanego Świata (ZŚ) RZPWE w Opolu przy ul. Dubois 36. Wśród eksperymentów i zabaw mieliśmy możliwość poznania tajników wiedzy. W pracowniach uczestniczyliśmy w doświadczeniach i pokazach mechaniki, optyki, muzyki, techniki, nowoczesnych technologii, przyrody. Duży nacisk położony został na pobudzanie nas do poznawczego sposobu zdobywania wiedzy i rozbudzenia ciekawości oraz kreatywnego myślenia. Każdy  uczestniczący w zajęciach ZŚ otrzymał książkę „Eksperymenty fascynujące doświadczenia do przeprowadzania w domu”. To były ciekawe eskapady ?

Młodzi Odkrywcy sekretów Nauki z VIc pod egidą pani Marioli Bużowicz

Poprawiony (czwartek, 07 lutego 2019 20:51)