procedura organizacji i zakres zadań

ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w publicznej szkole podstawowej im. jana dzierżona w kluczborku

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) opracowuje się niniejszą procedurę regulującą pracę ze­społów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku

 

I INFORMACJE OGÓLNE

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu in­dywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) ze szczególnych uzdolnień;

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f) z zaburzeń komunikacji językowej;

g) z choroby przewlekłej;

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i) z niepowodzeń edukacyjnych;

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edu­kacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na wspieraniu rodziców

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy i na wniosek:

- ucznia;

- rodziców/prawnych opiekunów ucznia;

- nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

- zajęć rozwijających uzdolnienia;

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

- porad i konsultacji.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

8. Liczebność grup uczniowskich:

a) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

b) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

c) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.

d) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się

dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

 

II UDZIELANIE POMOCY – „KROK PO KROKU”

 

Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Przekazanie informacji dyrektorowi placówki

Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z uczniem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę

Zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) i określa zakres, w którym uczeń po­trzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania

Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informuje rodziców ucznia.

Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających.

Gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół : dokonuje

wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPE-T) uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicz­nej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psycholo­giczno- pedagogicznej, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w danym roku - do 20 kwietnia

 

III ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW

 

1. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym w szczególności:

a) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywi­dualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawar­tych w orzeczeniu lub opinii;

c) w przypadku przekazania, za zgodą rodziców (wzór druku nr 1), przez inną placówkę Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, zespół może określić zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej także na podstawie informacji zawartych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka.

2. Zespoły tworzy dyrektor szkoły.

3. W skład zespołu wchodzą nauczyciele oraz specjaliści powołani przez dyrektora szkoły.

4. Zespół tworzy się niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór druku nr 2).

5. Zespół tworzy się niezwłocznie także dla dziecka nieposiadającego orzeczenia lub opinii, po otrzymaniu od nauczyciela, rodzica lub specjalisty informacji stwierdzającej, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, przy czym nauczyciel lub specjalista przeka­zuje tę informację dyrektorowi niezwłocznie po stwierdzeniu takiej potrzeby (wzór druku nr 3).

6. Pracą zespołów koordynuje pedagog szkolny, natomiast poszczególnych zespołów koordynatorzy - wychowawcy, powo­łani przez dyrektora.

7. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU). Karty nie zakłada się dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

8. Karta zawiera:

a) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

b) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której dziecko uczęszcza;

c) informację dotyczącą:

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

- potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych, w szczególności w wyniku przeprowadzonej obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną umiejętności ucznia.

d) zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne po­trzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

e) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

f) ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

g) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

h) terminy spotkań zespołu;

i) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu. (wzór druku nr 4)

8. Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

9. O ustalonych dla dziecka formach, sposobach wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-peda­gogicznej dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych (wzór druku nr 5).

10. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrek­tora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie eduka­cyjno-terapeutycznym (IPE-T), opracowanym przez zespół pod kierownictwem pedagoga dla dziecka na pod­stawie innych przepisów (wzór druku nr 6.)

11. Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania dziecku po­mocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą re­alizowane, opracowuje dla dziecka, za wyjątkiem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających (PDW) zawierający:

a) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b) działania realizowane z dzieckiem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania pomocy psy­chologiczno-pedagogicznej;

c) metody pracy z dzieckiem;

d) działania wspierające rodziców dziecka;

e) zakres dostosowania podstawy programowej do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

f) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. (wzór druku nr 4)

12. Zespoły utworzone dla dzieci mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych dzieci.

13. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psycholo­giczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, okre­śla działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczy­cieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i mło­dzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opraco­wanym dla dziecka.

14. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

15. Na wniosek rodziców dziecka lub nauczyciela zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy.

16. Dokonując oceny, o której mowa powyżej, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicz­nej.

17. Na podstawie oceny, dokonanej przez zespół, przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udziela­nia danej formy pomocy, dyrektor decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

19. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.

20. Spotkania zespołu zwołuje przewodniczący zespołu.

21. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

22. O terminie spotkania zespołu koordynator-wychowawca informuje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. (wzór druku nr 8)

23. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

a) na wniosek przewodniczącego - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

b) na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, peda­gog, logopeda lub inny specjalista.

24. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotka­niu zespołu.

25. Informację dotyczącą form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wpisuje do karty pedagog szkolny oraz umieszcza datę. Dyrektor podpisuje zatwierdzone formy pomocy.

26. Po każdym spotkaniu zespół przedstawia kartę koordynatorowi pracy zespołów – pedagogowi szkolnemu.

27. W roku szkolnym 2012/2013 zespół działa wg harmonogramu wdrażania zmian, określonego w załączniku nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 3a/2012 w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psycho­logiczno-pedagogicznej w okresie od stycznia 2012 do września 2013 r.

28. Powołanie członków zespołów następuje w trybie Zarządzenia dyrektora szkoły, odrębnie na każdy rok szkolny.

29. Procedura obowiązuje z dniem wydania zarządzenia w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psycho­logiczno pedagogicznej.

 

…………………………………………………

(data, podpis dyrektora)

Wzor dokumentów

 

Wzór 1 Wzór 2 Wzór 3 Wzór 4 Wzór 5 Wzór 6
Wzór 7 Wzór 8