O SZKOLE - Historia

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 ma długą historię, bowiem rozpoczęła działalność w pierwszych dniach po zakończeniu II wojny światowej. W okresie od 14 do 15 maja 1945r. jej pierwszy kierownik p. Franciszek Pycia ogłosił zapisy dzieci do szkoły. Zapisało się 31 dzieci( do kl. I-9, do kl. II- 4, do kl. III- 8, do kl. IV- 2, do kl. V- 0 , do kl. VI- 6 i do kl. VII – 2), które rozpoczęły naukę 19 maja 1945r. Ze względu na małą liczebność klas nauczanie odbywało się w klasach łączonych. Codziennie przybywali nowi uczniowie- 30 czerwca było już 200 dzieci. Przy szkole powstała kuchnia, w której uczniowie mogli zjeść obiady finansowane przez Starostę i Zarząd Miejski. 23 czerwca rozpoczął pracę w szkole woźny, który zajął się umeblowaniem sal lekcyjnych. Wszystkie klasy uczyły się już oddzielnie , w pełnym wymiarze godzin. 15 lipca 1945r. odbyło się uroczyste zakończenie powojennego roku szkolnego, który trwał zaledwie 2 miesiące. W dniach 27-29 lipca ogłoszone zostały zapisy uczniów na rok szkolny 1945/1946 – zgłosiło się 700 dzieci, wobec czego na polecenie Inspektora Szkolnego p. Gawlika przeprowadzono podział na dwie szkoły: nr 1 i nr 2. Nasza szkoła otrzymała wówczas nazwę Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 i mieściła się w pierwszym budynku przy szosie , w dawnej szkole niemieckiej ewangelickiej dla dziewcząt. Budynek szkolny posiadał 8 sal umeblowanych, 1nieumeblowaną na pomoce naukowe, aulę, pokój nauczycielski, kancelarię i w przyziemiu kuchnię dla dożywiania dzieci. Nauczanie nie byłoby możliwe bez nauczycieli. Oto skład grona pedagogicznego :

1. Franciszek Pycia- p.o. kierownika szkoły, z dniem 1wrzesnia 1946r. funkcję tę przejął p, Roman Ladra

2. Olga Baranowska

3. Maria Guzik

4. Zofia Kasprzak

5. Maria Keffermullerowa

6. Bolesława Korngutowa

7. Karolina Pilińska

Praca była niezwykle ciężka , ponieważ brakowało dosłownie wszystkiego : podręczników, zeszytów, dzienników, papieru, godeł państwowych. W trakcie roku szkolnego do szkoły przybyli nowi nauczyciele: p. Janina Jackowska, p. Roman Ladra, ksiądz Stanisław Matyjasik. Od 1 lutego wprowadzono naukę języka angielskiego po 4 godz. tygodniowo w klasach VI i VII.

W roku szkolnym 1948/1949 na skutek reformy szkolnej Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 została połączona z Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w szkołę 11- letnią, jako Szkoła Ogólnokształcąca Koedukacyjna stopnia podstawowego i licealnego.

Funkcję dyrektora objął p. Edward Zamorski. Zreformowana szkoła mieściła się w dotychczasowym budynku gimnazjum i liceum przy ulicy Armii Czerwonej 21 ( obecnie A. Mickiewicza).

1 września 1966r. szkoła podstawowa została oficjalnie oddzielona od liceum ogólnokształcącego i stała się Szkołą Podstawową nr 1 pod kierownictwem p. Józefa Cydzika. 29 kwietnia 1967r. szkoła otrzymała ufundowany przez Komitet Rodzicielski sztandar.

W latach 1971-1972 funkcję kierownika szkoły pełnił p. Mirosław Bielecki. W lipcu 1973r. dyrektorem zostaje p. Alicja Kędzia. Bazę lokalowa stanowiły wtedy : 6 izb lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat – w głównym budynku oraz pracownia techniczna usytuowana w podwórzu. Szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycznej i świetlicy, izby lekcyjne były w fatalnym stanie. Jednocześnie w związku z wyżem demograficznym przybyło uczniów

(liczba oddziałów wzrosła z 9 do 16). Mimo , że Liceum Ogólnokształcące. udostępniło dwa pomieszczenia na parterze budynku warunki lokalowe były wciąż niewystarczające. Konieczny był remont starej i budowa nowej szkoły.

W grudniu 1984r. wojewoda opolski podjął długo oczekiwaną decyzję o modernizacji i rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1. W okresie remontu i budowy nauka odbywała się w trzech miejscach : w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Sienkiewicza ( kl. I), w pomieszczeniach ARDOMU przy ulicy Mickiewicza( klasy II-IV) , klasy starsze w głównym budynku starej szkoły.

25 marca 1988r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. Honorowym gościem był pierwszy kierownik z czasów powojennych p. Franciszek Pycia. Nowa szkoła posiadała : 6 izb lekcyjnych w tym pracownia biologii i fizyki , świetlica, biblioteka z czytelnią, mała salka gimnastyczna. W okresie rządów nowej dyrekcji przybyła też nowocześnie wyposażona pracownia informatyczna . Uczniowie nareszcie mogli uczyć się w godnych warunksch pod opieką swych nauczycieli. W skład ówczesnego grona pedagogicznego wchodzili : p.p. Maria Dawid, Wiesława Radaczyńska, Lidia Cieplik, Lucyna Derejczyk, Halina Krzysztowczyk, Jadwiga Lizurek, Teresa Szpernalowska, Irena Franaszek, Teresa Kaczmarska, Irena Kukiełka, Ewa Bar, Leokadia Nizwald, Teresa Rabiega, Miroslawa Pyclik, Maria Mączka, Gabriela Bielecka, Maria Smalińska, Bożena Mykita, Marek Doktor. W 1997 roku dyr. A. Kędzia odeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora objął p. Zbigniew Dernowicz. W tym okresie szkoła wzbogaciła się o pracownię informatyczną, dwie sale języka angielskiego, została zmodernizowana świetlica szkolna. W 2002r. dobudowano nowa część szkoły, w której znalazły się 4 sale lekcyjne , została przeprowadzona informatyzacja szkoły – internet w klasach, w bibliotece, w pokoju nauczycielskim. W 2006r. powstało Centrum Multimedialne wyposażone w 4 stanowiska komputerowe dla uczniów oraz urządzenie wielofunkcyjne ( kserokopiarka, skaner, drukarka).

W roku szkolnym 2007/2008 funkcję dyrektora szkoły objęła p. Ewa Bar , która rozpoczęła swoje rządy od polepszenia warunków socjalnych nauczycieli – powstał nowy pokój nauczycielski ,a w miejscu starego salka do zajęć wyrównawczych.

Nasza szkoła przyciąga uczniów wieloletnią tradycją bardzo dobrej opinii, wspaniałymi wynikami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także świetną organizacją pracy uczniów i nauczycieli.

Opracowała Barbara Nowak - Konopka

Poprawiony (czwartek, 20 listopada 2008 11:51)