Data

Wydarzenie

29.08.2019 r.

Rada Pedagogiczna.

I półrocze trwa od 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r.

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego kl. I - VIII - godz. 9.00

10.09.2019 r.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - wybory rady rodziców

12.09.2019 r.

Rada pedagogiczna. Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/20

31.10.2019 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych.

07.11.2019 r.

Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

12.11.2019 r.

Wywiadówka śródokresowa

23-31.12.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

16.12.2019 r.

Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną

z zajęć edukacyjnych ( miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

2 -3.01.2020 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

16.01.2020 r.

Wystawienie ocen za I półrocze, poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania - tydzień przed radą klasyfikacyjną.

23.01.2020 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna.

24.01.2020 r.

Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena semestralna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.

28.01.2020 r.

Wywiadówka- informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

30.01.2020 r.

Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia egzaminów.

II półrocze trwa od 01.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

10-23.02.2020 r

Ferie zimowe

06.02.2020 r.

Rada pedagogiczna plenarna

02.04.2020 r.

Rada pedagogiczna - śródokresowa analiza ocen.

07.04.2020 r.

Wywiadówka śródokresowa .

09-14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

30.04.2020 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

18.05.2020 r.

Informacja dla rodziców uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z zajęć edukacyjnych ( miesiąc przed radą klasyfikacyjną )

10.06.2020 r.

Poinformowanie rodziców o wystawionych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania - tydzień przed radą klasyfikacyjną.

12.06.2020 r.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

16-18.06.2020 r.

Egzaminy ośmioklasisty.

18.06.2020 r.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

23.06.2020 r.

Rada pedagogiczna plenarna

24.06.2020 r.

Zgłaszanie zastrzeżeń, że ocena roczna. z zajęć edukacyjnych lub z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu ustalenia tej oceny.

26.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego godz. 9.00

26.06.2020 r.

Rozpatrzenie zgłoszonych zastrzeżeń, oraz ustalenie terminów i składów komisji do przeprowadzenia egzaminów lub ustalenia oceny zachowania.

7-8.07.2020 r.

Termin dodatkowy - egzaminów ósmoklasisty.

25.08.2020 r.

Egzaminy poprawkowe.