STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI

Siedziba Stowarzyszeni:

ul. Mickiewicza 10,  46-200 Kluczbork

Kontakt:

tel. 77 418 23 41

 

 

NIP 751-176-75-80

Konto : Bank Spółdzielczy

KRS 0000384653

19 8890 0001 0010 1707 2000 0001


Celem stowarzyszenia jest:

 • działalność charytatywna na rzecz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1
  im. Jana Dzierżona w Kluczborku, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci;
 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku;
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych;
 • organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci ;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.