Ulti Clocks content
logowanie
zobacz więcej używając loginu i hasła, które są na tablicy ogłoszeń


Więcej…

 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

W tym roku programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach 2-3 i klasie 6 szkoły podstawowej.

W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słaobosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

  1. dla uczniów klas II - III szkoły podstawowej: do kwoty 225 zł
  2. dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej: do kwoty 325 zł

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Więcej…

 
 
Wyniki sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzonego w klasach szóstych szkoły podstawowej.